Tu nema stida, nema pravde

- | Juni 9, 2017

Sada nam nadležni „jasno i precizno“, objašnjavaju kako nema odgovornih za presipanje  miliona iz državne kase u privatne trezore Đukanovića. Nedjelo bi, valljda, moglo biti samo u slučaju da neko Familiji pokuša uskratiti državni novac

Anonimni izvori najavljuju kako bi se u jednoj od ovdašnjih kladionica uskoro mogla pojaviti nova igra. Zainteresovani igrači bi se, navodno, okladili po pitanju ko će se prvi  zastidjeti od učinjenog tokom afere LimenkaMilo Đukanović, šef partije i glava Porodice koja je iz ove priče izašla dobra nekih desetak miliona ili Ivica Stanković, glavnokomandujući crnogorskog tužilaštva koje je sve to zabašurilo i aminovalo. Jednako anonimni analitičari, istovremeno, ponavljaju izreku: „u okladu su uvijek uključeni budala i lopov“.

Opet, mogli bi i pretpostaviti kako, barem ovom (ne)prilikom, anonimne izvore i eksperte ne moramo uzimati zdravo za gotovo. Tim prije što nam je dnevni list Dan, početkom nedjelje, crno na bijelo predočio odluku Osnovnog tužilaštva u Podgorici kojom se odbacuje krivična prijava Demokratske Crne Gore protiv nekadašnjeg direktora Uprave policije Veselina Veljovića („jer je nastupila zastarjelost krivičnog djela“) i bivšeg ministra policije Ivana Brajovića („ne postoji osnovana sumnja da je izvršio navedeno ili drugo krivično djelo…“).

Da tuga bude veća, Tužilaštvo je obrazloženje ove odluke pokušalo sakriti od crnogorske javnosti, pravdajući se da bi njeno objavljivanje „ugrozilo javni interes“!? Dokument je, ipak, ugledao svjetlost dana – skoro pa tačno dvije godine nakon što je tadašnji premijer Đukanović u parlamentu obećao: „Ako bude štete po državne interese Crne Gore – bez obzira da li je izazvana nekompetentnošću, neažurnošću, nečinjenjem ili neodgovornim postupanjem – jasno i precizno ćemo utvrditi odgovornost“.

Sada nam nadležni „jasno i precizno“, objašnjavaju kako nema odgovornih za presipanje  miliona iz državne kase u privatne trezore Đukanovića. Nedjelo bi, valljda, moglo biti samo u slučaju da neko Familiji pokuša uskratiti državni novac. Bez obzira na to govorimo li o Telekomu, Željezari, Prvoj banci, Elektroprivredi ili placu na kome se nalazio, i još uvijek se nalazi dio službi MUP-a i CB Podgorica.

Da se vratimo Rješenju kojim je tužilaštvo odbacilo prijavu Demokrata. Precizno, onom dijelu Obrazloženja u kome piše da mi­ni­stri unu­tra­šnjih po­slo­va iz pe­ri­o­da od 2008. do 2012. go­di­ne, Ju­suf Ka­lam­pe­ro­vić i Ivan Bra­jo­vić nijesu bili obaviješteni o zaključenju kupoprodajnog ugovora sa Acom Đukanovićem, pre­u­ze­tom oba­ve­zom da se Limenka isprazni i pripremi za preseljenje (o trošku kupca, a na lokaciju koju odredi prodavac).

„Osum­nji­če­ni Ve­se­lin Ve­ljo­vić, kao di­rek­tor Upra­ve po­li­ci­je, ni­je u ugo­vo­re­nom ro­ku i to od 26. ma­ja 2008. do 26. ma­ja 2010. oba­vi­je­stio od­go­vor­no li­ce MUP-a o po­tre­bi iz­mje­šta­nja slu­žbi tog Mi­ni­star­stva iz sta­rog objek­ta CB Pod­go­ri­ca, ni­ti je pred­u­zeo bi­lo ko­ju dru­gu radnju ka­ko bi se is­pu­ni­la ugo­vo­re­na oba­ve­za“, zaključili su u Osnovnom tužilaštvu. I amnestirali aktere ove pljačke.

Ne mareći, pri tom,  da je oglas o prodaji (poziv za licitaciju) placa na kome se nalazi CB Podgorica izašao u Službenom listi CG. A da su detalji sa licitacije, i iz potpisanog ugovora, ovbjavljeni u dnevnoj štampi. Otuda znamo:

  • Da je, suprotno svojim tvrdnjama u Skupštini, Milo Đukanović bio predsjednik Vlade u čije ime je Uprava policije, u aprilu 2008, prodala njegovom bratu Acu plac površine 7.637 kvadratnih metara za 3,3 miliona eura. Kao što je bio i predsjednik Vlade za svo vrijeme predviđeno za iseljenje vladinih službi iz Limenke (taj rok je istekao u maju, a Đukanović je svoj mandat završio u decembru 2010.). Ove činjenice i pokušaj njihovog prikrivanja nijesu zaintrigirale tužilaštvo.
  • Tužilaštvo se nije zanimalo ni pitanjem ko je Veljovića i Upravu policije ovlastio da prodaje pomenuti plac, i ko je utvrdio početnu cijenu na licitaciji. Navodno je početna cijena formirana na osnovu procjene iz jula 2001. godine. Tako je Aco Đukanović ovaj plac kupio po cijeni od 430 eura po kvadratu dok je, iste godine, Opština Podgorica na drugoj obali Morače prodavala plac po cijeni od 1000, a na Starom Aerodromu za 900 eura za kvadrat.
  • Da u Tužilaštvu nijesu pokušali da povežu i sledeće informacije iz ovdašnjih medija: U vrijeme kada je kupovao plac na kome se nalazi Limenka, Đukanović je u Prvoj banci držao 19 miliona eura. Njegova banka plaćala mu je godišnju kamatu od osam odsto. Jedva pola godine po potpisivanju ovog ugovora Prva je ozvaničila gubitak od 23 miliona. Krajem iste godine Đukanović premijer je Đukanoviću biznismenu (obojica su tada akcionari Prve banke) pozajmio naših 44 miliona.

(Ne)znamo kako su vraćeni. Znamo, zato, kako je su nam uzeli još deset miliona. A sad nas prave budalama, tvrdeći da nema odgovornih za tu „pljačku“. Sa ili bez navodnika.

Volter je tvrdio: „Oni koji vas mogu uvjeriti u besmislice, mogu vas natjerati i da činite zvjerstva“. Svi koje pamćenje imalo služi znaju da smo vlastitim primjerom potvrdili njegov iskaz. Nećemo valjda opet?